Polityka prywatności

 

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

EUROFACTOR POLSKA S.A.

 

W zakresie, w jakim podlegają Państwo pod przepisy art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”) stosowanego od 25 maja 2018 r. informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe (dalej jako: „dane”), a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.

 

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim można się skontaktować?

Administratorem Państwa danych jest Eurofactor Polska S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Żwirki i Wigury 18a; 02-092 Warszawa (dalej jako: „Eurofactor”) , z którym można się skontaktować kierując korespondencję pod adres: Eurofactor Polska S.A, ul. Żwirki i Wigury 18a; 02-092 Warszawa, telefonicznie pod numerem: +48 22 560 74 20, lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@eurofactor.pl.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: ochronadanych@eurofactor.pl.

 

Dlaczego i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane?

  Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych.

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Eurofactor na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Eurofactor, jako administratorze danych, w szczególności wynikających:

 • z ustawy o rachunkowości - w celu realizacji obowiązków sprawozdawczych i rachunkowych,
 • z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – w celu realizacji środków bezpieczeństwa finansowego, w tym przeciwdziałania wyłudzeniom lub oszustwom finansowym,
 • z ustawy Prawo bankowe – w celu przetwarzania i wzajemnego udostępniania informacji w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

Ponadto,

Dotyczy potencjalnych Klientów Eurofactor

W przypadku propozycji współpracy składanych przez Eurofactor:

1. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez EUROFACTOR na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu:

 • prowadzenia marketingu bezpośredniego towarów lub usług EUROFACTOR, w tym profilowania, również w czasie obowiązywania umowy faktoringu,
 • wykonania umów z podmiotami pośredniczącymi w zakresie zawarcia z Panem/Panią umowy faktoringu,
 • wykrywania i zapobiegania fraudom,

co stanowi przetwarzanie niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Eurofactor.

Przysługuje Panu/Pani prawo do wyrażenia sprzeciwu na powyższe przetwarzanie, w tym na profilowanie, Pana/Pani danych osobowych.

 

W przypadku złożenia przez Państwo Wniosku o faktoring:

1.      Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu podjęcia na Pana/Pani żądanie działań przed zawarciem umowy faktoringu, w szczególności w celu oceny Pana/Pani zdolności kredytowej (również w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach).

2.      Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez EUROFACTOR na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu:

 • dochodzenia należności, w tym w ramach postępowania sądowego lub egzekucyjnego,
 • wykrywania i zapobiegania fraudom,

co stanowi przetwarzanie niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów EUROFACTOR.

Przysługuje Panu/Pani prawo do wyrażenia sprzeciwu na powyższe przetwarzanie, w tym na profilowanie, Pana/Pani danych osobowych.

 

Dotyczy Klientów Eurofactor

W przypadku zawarcia Umowy faktoringowej :

Administrator przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji Umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 

Dotyczy Odbiorców (dłużników faktoringowych)

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez EUROFACTOR na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu:

 • wykonania umowy cesji (w tym informowania o cesji, potwierdzanie należności i cesji)
 • nadawania limitów kredytowych / kupieckich,
 • uzyskiwania limitów ubezpieczeniowych,
 • odzyskiwania należności, ponaglania opóźnionych faktur,
 • działalności zapobiegającej wyłudzeniom lub oszustwom finansowym (prewencja antyfraudowa),

co stanowi przetwarzanie niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów EUROFACTOR.

Przysługuje Panu/Pani prawo do wyrażenia sprzeciwu na powyższe przetwarzanie, w tym na profilowanie, Pana/Pani danych osobowych.

 

Skąd pochodzą Państwa dane oraz jakie dane przetwarzamy?

 1. Pana/Pani dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Państwa lub pozyskane są w inny dozwolony przez prawo sposób, w tym pozyskane z publicznych rejestrów.
 2. Pana/Pani dane osobowe, jako Odbiorcy (dłużnika faktoringowego), pozyskane mogą być przez EUROFACTOR również w wykonaniu umowy cesji od dotychczasowego Państwa wierzyciela lub pozyskane z dostępnych źródeł w zakresie dozwolonym przez prawo.

 

Komu Eurofactor może przekazywać Państwa dane?

 Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w zakresie zawarcia lub wykonania umowy faktoringu, biorące udział w zarządzaniu lub ocenie ryzyka kredytowego, w tym Credit Agricole Societe Anonyme z siedzibą w Paryżu i Crédit Agricole Leasing & Factoring Société anonyme z siedzibą w Montrouge, podmioty zajmujące się dochodzeniem należności, a także dostawcy IT lub innych usług (przetwarzający w imieniu Eurofactor). W przypadku weryfikacji Pana/Pani zobowiązań finansowych, odbiorcami danych osobowych mogą być również podmioty prowadzące działalność ubezpieczeniową lub informacyjną w zakresie oceny zdolności płatniczej. W zakresie i na podstawie obowiązujących przepisów prawa odbiorcami danych mogą być także inne podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych, w tym banki lub inne instytucje (w szczególności finansowe lub pożyczkowe).

 

Jak długo Eurofactor będzie przetwarzał Państwa dane osobowe ?

W przypadku propozycji współpracy składanych przez Eurofactor:

Podane dane osobowe będą przechowywane przez Eurofactor przez okres niezbędny do ustalenia warunków umowy faktoringu, co do zasady nie dłużej jednak niż 4 miesiące licząc od ostatniego dnia daty ważności przedłożonych Panu/Pani wstępnych warunków współpracy w ramach faktoringu.

W innych przypadkach, w tym w razie zawarcia umowy faktoringu z Eurofactor :

Dane osobowe będą przechowywane przez EUROFACTOR przez okres wymagany obowiązującym prawem w związku z realizacją obowiązków prawnych (czyli przez okres 6 lat lub inny mający zastosowanie, liczony od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione). Natomiast w zakresie udzielonych ewentualnych zgód, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez EUROFACTOR także po zakończeniu współpracy, przez okres wykonywania czynności marketingowych lub do czasu wycofania zgody.

 

Profilowanie

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w szczególności poprzez profilowanie, w następujących przypadkach:

 • dokonywanie oceny Pana/Pani sytuacji ekonomicznej i zdolności do terminowego regulowania zobowiązań faktoringowych, przy czym ocena ta podejmowana jest na podstawie danych przedstawionych we wniosku faktoringowym oraz informacji uzyskanych w toku dokonywania oceny w oparciu o zdefiniowany zestaw reguł i algorytmów według wypracowanego przez Eurofactor procesu – konsekwencją dokonanej oceny jest: automatyczna zgoda na zawarcie umowy faktoringu, automatyczna odmowa zawarcia umowy faktoringu lub konieczność podjęcia indywidualnego rozstrzygnięcia;
 • dokonywanie oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, przy czym ocena ta dokonywana jest na podstawie danych przedstawionych we wniosku faktoringowym w oparciu o ustalone kryteria (behawioralne, geograficzne, ekonomiczne, przedmiotowe) – konsekwencją dokonanej oceny jest automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka; kwalifikacja do grupy nieakceptowanego ryzyka może skutkować odmową zawarcia umowy faktoringu.

 

Jakie mają Państwo prawa w związku z danymi osobowymi ?

1.      Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego prowadzenia przez Eurofactor działalności faktoringowej.

2.      Przysługuje Panu/Pani prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie, w tym na profilowanie, Pana/Pani danych osobowych.

3.      Ponadto w stosunku do swoich danych mają Państwo prawo do:

 • żądania uzyskania dostępu;
 • żądania sprostowania;
 • żądania usunięcia;
 • żądania ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • żądania przenoszenia.

4.      W przypadku naruszenia obowiązujących przepisów prawa, dotyczących przetwarzania danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do:

 • Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie lub,
 • innego organu nadzorczego w państwie członkowskim UE swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

 

Jeśli chcesz skorzystać z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów pomiaru oglądalności na naszej stronie za pośrednictwem naszego usługodawcy AT internet, kliknij Odrzuć