Polityka prywatności

 

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

EUROFACTOR POLSKA S.A.

 

W zakresie, w jakim podlegają Państwo pod przepisy art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”) stosowanego od 25 maja 2018 r. informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe (dalej jako: „dane”), a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.

 

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim można się skontaktować?

Administratorem Państwa danych jest Eurofactor Polska S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Żwirki i Wigury 18a; 02-092 Warszawa (dalej jako: „Eurofactor”) , z którym można się skontaktować kierując korespondencję pod adres: Eurofactor Polska S.A, ul. Żwirki i Wigury 18a; 02-092 Warszawa, telefonicznie pod numerem: +48 22 560 74 20, lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@eurofactor.pl.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: ochronadanych@eurofactor.pl.

 

Dlaczego i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane?

  Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych.

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Eurofactor na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Eurofactor, jako administratorze danych, w szczególności wynikających:

 • •    prowadzenia marketingu bezpośredniego towarów lub usług EUROFACTOR, w tym profilowania, również w czasie obowiązywania umowy faktoringu,  
  •    wykonania umów z podmiotami pośredniczącymi w zakresie zawarcia z Panem/Panią umowy faktoringu, 
  •    wykrywania i zapobiegania oszustwom, co stanowi przetwarzanie niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Eurofactor,
  •    zapewnienia zgodności z prawem amerykańskim w zakresie nadzoru osób, których dotyczą sankcje międzynarodowe OFAC (nakłada je, zarządza nimi lub je egzekwuje Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA), co jest niezbędne do realizacji celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów Eurofactor. 

Ponadto,

Dotyczy potencjalnych Klientów Eurofactor

W przypadku propozycji współpracy składanych przez Eurofactor:

1. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez EUROFACTOR na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu:

 • prowadzenia marketingu bezpośredniego towarów lub usług EUROFACTOR, w tym profilowania, również w czasie obowiązywania umowy faktoringu,
 • wykonania umów z podmiotami pośredniczącymi w zakresie zawarcia z Panem/Panią umowy faktoringu,
 • wykrywania i zapobiegania oszustwom, co stanowi przetwarzanie niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Eurofactor,
 • zapewnienia zgodności z prawem amerykańskim w zakresie nadzoru osób, których dotyczą sankcje międzynarodowe OFAC (nakłada je, zarządza nimi lub je egzekwuje Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA), co jest niezbędne do realizacji celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów Eurofactor.

 

Przysługuje Panu/Pani prawo do wyrażenia sprzeciwu na powyższe przetwarzanie, w tym na profilowanie, Pana/Pani danych osobowych.

Eurofactor podczas przetwarzania danych w celu wykrywania i zapobiegania fraudom będzie stosować środki bezpieczeństwa finansowego, czyli:
•    identyfikować i weryfikować tożsamość Państwa i osoby działającej w Państwa imieniu oraz Państwa beneficjenta rzeczywistego (jeśli jest) oraz
•    oceniać i monitorować stosunki gospodarcze oraz gromadzić informacje na temat ich celu i zamierzonego charakteru. 
Będzie to robić w zakresie i z intensywnością, które pozwolą: rozpoznać ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związane ze stosunkami gospodarczymi oraz ocenić to ryzyko.
Eurofactor będzie również ustalać czy Państwo lub Państwa beneficjent rzeczywisty są osobą zajmująca eksponowane stanowisko polityczne, członkiem rodziny takiej osoby lub jej bliskim współpracownikiem. 
 

W przypadku złożenia przez Państwa wniosku o faktoring:

1.      Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu podjęcia na Pana/Pani żądanie działań przed zawarciem umowy faktoringu, w szczególności w celu oceny Pana/Pani zdolności kredytowej (również w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach).

2.      Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez EUROFACTOR na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu:

 • dochodzenia należności, w tym w ramach postępowania sądowego lub egzekucyjnego,
 • wykrywania i zapobiegania fraudom,

co stanowi przetwarzanie niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów EUROFACTOR.

Przysługuje Panu/Pani prawo do wyrażenia sprzeciwu na powyższe przetwarzanie, w tym na profilowanie, Pana/Pani danych osobowych.

 

Dotyczy Klientów Eurofactor

W przypadku zawarcia Umowy faktoringowej :

Administrator przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji Umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 

Dotyczy Odbiorców (dłużników faktoringowych)

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez EUROFACTOR na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu:

 • wykonania umowy cesji (w tym informowania o cesji, potwierdzanie należności i cesji)
 • nadawania limitów kredytowych / kupieckich,
 • uzyskiwania limitów ubezpieczeniowych,
 • odzyskiwania należności, ponaglania zapłaty opóźnionych faktur,
 • działalności zapobiegającej wyłudzeniom lub oszustwom finansowym (prewencja antyfraudowa),

co stanowi przetwarzanie niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów EUROFACTOR.

Przysługuje Panu/Pani prawo do wyrażenia sprzeciwu na powyższe przetwarzanie, w tym na profilowanie, Pana/Pani danych osobowych.

 

Skąd pochodzą Państwa dane oraz jakie dane przetwarzamy?

 1. Pana/Pani dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Państwa lub pozyskane są w inny dozwolony przez prawo sposób, w tym pozyskane z publicznych rejestrów.
 2. Pana/Pani dane osobowe, jako Odbiorcy (dłużnika faktoringowego), pozyskane mogą być przez EUROFACTOR również w wykonaniu umowy cesji od dotychczasowego Państwa wierzyciela lub pozyskane z dostępnych źródeł w zakresie dozwolonym przez prawo, w tym pozyskane z publicznych rejestrów.

 

Komu Eurofactor może przekazywać Państwa dane?

 Odbiorcami danych osobowych mogą być : 

 • podmioty pośredniczące w zakresie zawarcia lub wykonania umowy faktoringu,
 • podmioty biorące udział w zarządzaniu lub ocenie ryzyka kredytowego, w tym Credit Agricole Societe Anonyme z siedzibą w Montrouge i Crédit Agricole Leasing & Factoring Société anonyme z siedzibą w Montrouge,
 • podmioty zapewniające nadzór nad osobami, których dotyczą sankcje międzynarodowe (m.in. OFAC), w tym Credit Agricole Societe Anonyme z siedzibą w Montrouge i Credit Agricole Leasing & Factoring Anonyme z siedzibą w Montrouge,
 • podmioty zajmujące się dochodzeniem należności,
 • dostawcy IT lub innych usług (przetwarzający w imieniu Eurofactor),
 • podmioty powiązane z Eurofactor – ich wykaz jest dostępny na https://www.eurofactor.pl/o_nas/grupa-credit-agricole-w-polsce

 

Jak długo Eurofactor będzie przetwarzał Państwa dane osobowe ?

W przypadku propozycji współpracy składanych przez Eurofactor:

Podane dane osobowe będą przechowywane przez Eurofactor przez okres niezbędny do ustalenia warunków umowy faktoringu, co do zasady nie dłużej jednak niż 4 miesiące licząc od ostatniego dnia daty ważności przedłożonych Panu/Pani wstępnych warunków współpracy w ramach faktoringu.

W innych przypadkach, w tym w razie zawarcia umowy faktoringu z Eurofactor :

Dane osobowe będą przechowywane przez EUROFACTOR przez okres wymagany obowiązującym prawem w związku z realizacją obowiązków prawnych (czyli przez okres 6 lat lub inny mający zastosowanie, liczony od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione). Natomiast w zakresie udzielonych ewentualnych zgód, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez EUROFACTOR także po zakończeniu współpracy, przez okres wykonywania czynności marketingowych lub do czasu wycofania zgody.

 

Profilowanie

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w szczególności poprzez profilowanie, w następujących przypadkach:

 • dokonywanie oceny Pana/Pani sytuacji ekonomicznej i zdolności do terminowego regulowania zobowiązań faktoringowych, przy czym ocena ta podejmowana jest na podstawie danych przedstawionych we wniosku faktoringowym oraz informacji uzyskanych w toku dokonywania oceny w oparciu o zdefiniowany zestaw reguł i algorytmów według wypracowanego przez Eurofactor procesu – konsekwencją dokonanej oceny jest: automatyczna zgoda na zawarcie umowy faktoringu, automatyczna odmowa zawarcia umowy faktoringu lub konieczność podjęcia indywidualnego rozstrzygnięcia;
 • dokonywanie oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, przy czym ocena ta dokonywana jest na podstawie danych przedstawionych we wniosku faktoringowym w oparciu o ustalone kryteria (behawioralne, geograficzne, ekonomiczne, przedmiotowe) – konsekwencją dokonanej oceny jest automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka; kwalifikacja do grupy nieakceptowanego ryzyka może skutkować odmową zawarcia umowy faktoringu.

 

Jakie mają Państwo prawa w związku z danymi osobowymi ?

1.      Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego prowadzenia przez Eurofactor działalności faktoringowej.

2.      Przysługuje Panu/Pani prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie, w tym na profilowanie, Pana/Pani danych osobowych.

3.      Ponadto w stosunku do swoich danych mają Państwo prawo do:

 • żądania uzyskania dostępu;
 • żądania sprostowania;
 • żądania usunięcia;
 • żądania ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • żądania przenoszenia.

4.      W przypadku naruszenia obowiązujących przepisów prawa, dotyczących przetwarzania danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do:

 • Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie lub,
 • innego organu nadzorczego w państwie członkowskim UE swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

 

Jeśli chcesz skorzystać z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów pomiaru oglądalności na naszej stronie za pośrednictwem naszego usługodawcy AT internet, kliknij Odrzuć