1. Home
 2. Czym jest Faktoring?

Pytania i odpowiedzi

Faktoring

1. Czy do faktoringu należy przekazać wszystkich odbiorców (kontrahentów)?

Nie ma takiej konieczności. To klient decyduje, których spośród swoich odbiorców przekaże do faktoringu. Również w trakcie trwania umowy faktoringowej może zgłaszać nowych odbiorców.

 

2. Czy istnieje minimalna kwota faktury?

Nie istnieje tzw. minimalna kwota faktury, przekazanej do finansowania w ramach umowy faktoringowej, ponieważ na mocy cesji faktor nabywa wszystkie wierzytelności od odbiorcy zgłoszonego do faktoringu - bez względu na ich wysokość.

 

3. Czy w faktoringu istnieją zabezpieczenia?

W faktoringu nie są stosowane rzeczowe zabezpieczenia, ponieważ dla faktora głównym zabezpieczeniem są przekazane przez klienta faktury. Faktor nie wymaga więc zabezpieczeń ,,twardych”. Jedyną formą zabezpieczenia dla faktora jest weksel in blanco.

 

4. Ile kosztuje faktoring?

Na koszt faktoringu składają się następujące opłaty:

 • prowizja od przyznanego limitu faktoringowego
 • odsetki z tytułu finansowania
 • prowizja faktoringowa.

Mając na uwadze indywidualny charakter działalności klienta, Eurofactor Polska S.A. każdorazowo kalkuluje ceny oferowanych usług faktoringowych.

 

5. Czym faktoring różni się od kredytu?

 

Faktoring

Kredyt

Zdolność kredytowa

Firma nie posiadająca zabezpieczeń materialnych, ale mająca stabilny portfel kontrahentów oraz dobry produkt.

Firma o bardzo dobrym standingu, posiadająca odpowiednie zabezpieczenia materialne.

Proces podejmowania decyzji

Zawarcie umowy możliwe jest w ciągu 1 tygodnia od przedłożenia dokumentów. Brak konieczności prognozy wyników.

 • Okres do kilku tygodni, który potrzebny jest na przygotowanie wniosku oraz decyzję komitetu kredytowego.
 • Długa weryfikacja. Często potrzebne prognozy wyników.

Zabezpieczenia

 • Głównie wierzytelności
 • Weksel / Bankowy Tytuł Egzekucyjny
 • Pełnomocnictwo do rachunku
 • Hipoteka
 • Weksel in blanco
 • Zastaw rejestrowy na majątku
 • Przewłaszczenie (np. zapasów)
 • Globalna cesja wierzytelności
 • Poręczenia

Obciążenia finansowe

 • Udzielone finansowanie spłacane jest przez Odbiorców.
 • Lepsza struktura bilansu - zamiana należności w gotówkę.
 • Udzielone finansowanie spłacane są przez Klienta.
 • Gorsza struktura bilansu - obciążenie poprzez dodatkowe zadłużenie.

Wartość dodana

 • Możliwość przejęcia ryzyka braku zapłaty przez Faktora (Faktoring bez regresu).
 • Pakiet usług dodatkowych (monitoring, windykacja, weryfikacja kontrahentów).

Brak

 

 

6. Jakie są korzyści z faktoringu?

 • Zdecydowane poprawienie płynności finansowej oraz eliminowanie zatorów płatniczych.
 • Zamiana wierzytelności w niezapłaconych fakturach w gotówkę.
 • Optymalizowanie kosztów związanych z administrowaniem i monitoringiem wierzytelności.
 • Negocjowanie lepszych warunków u Państwa dostawców, uzyskanie rabatów za wcześniejszą zapłatę.
 • Skuteczne zwiększanie sprzedaży w oparciu o dłuższe terminy płatności dla odbiorców.
 • Wzrost konkurencyjności Państwa firmy na rynku, większe możliwości jej rozwoju.
 • Budowanie zdrowego portfela zdyscyplinowanych płatniczo odbiorców.
 • Znacząca poprawa wskaźników i struktury bilansu Państwa firmy.

 

7. Dlaczego zdecydowanie korzystniej jest przekazać do faktoringu więcej niż jednego odbiorcę?

Sugerujemy obejmowanie faktoringiem większej grupy odbiorców z kilku powodów:

 1. Klient otrzymuje większe finansowanie.
 2. Zwiększa się bezpieczeństwo transakcji z punktu widzenia klienta i faktora.
 3. Zwiększa się konkurencyjność firmy klienta na rynku.
 4. Większa liczba odbiorców dedykowanych do faktoringu poprawia wskaźniki i strukturę bilansu.
 5. Klient odczuwa realne korzyści z zarządzania wierzytelnościami przez faktora.

 

8. Jakie wierzytelności mogą zostać przekazane do faktoringu?

Wierzytelności muszą być:

 • bezsporne,
 • niewymagalne,
 • powinny być nieprzeterminowane, z terminem zapłaty nie dłuższym niż 180 dni od dnia wystawienia faktury.

 

9. W jaki sposób zostają wypłacane środki dla klienta z przekazanych do faktoringu faktur?

Nawet w ciągu 24 godzin następuje wypłata pieniędzy na konto klienta, w wysokości do 90% wartości przekazanej do finansowania faktury. Kwota pomniejszona jest o opłaty należne faktorowi, zaś pozostałe 10% rozliczane jest w momencie dokonania wpłaty przez odbiorcę na poczet faktora.

 

Jeśli chcesz skorzystać z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów pomiaru oglądalności na naszej stronie za pośrednictwem naszego usługodawcy AT internet, kliknij Odrzuć